Najlepsze Studio Pilates
w Łodzi

Tylko u nas zajęcia Pilates na najwyższym poziomie,
z najlepszymi instruktorami w mieście!

Sprawdź grafik

Czym jest Pilates?

Często słyszymy opinie, że pilates to taki stretching, forma jogi, albo bardzo nudne zajęcia. Trzeba przyznać, że hitem było stwierdzenie, że pilates jest związany z importem ananasów bądź robieniem peelingów. Obalamy mity!

Aktualności

Maj 26, 2018

Przerwa Boże Ciało

Czytaj więcej
Maj 22, 2018

Warsztat pogłębionej praktyki jogi

Czytaj więcej
Maj 22, 2018

Klub Zdrowe Tarczycy

Czytaj więcej

Zajęcia grupowe

Zajęcia na macie

Zajęcia na macie stanowią podstawę metody Pilates. Odbywają się pod okiem doświadczonego instruktora w maksymalnie 18-osobowych grupach.

Zajęcia na reformerze

Zajęcia grupowe z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu, odbywają się pod okiem doświadczonego instruktora w komfortowych 5-osobowych grupach.

Dlaczego Pilates?

Pilates to jedyne ćwiczenia, które dadzą Ci w czasie jednej godziny wzmocnienie ciała, wysmuklenie talii i całego ciała, zabezpieczenie kręgosłupa, poprawę postawy ciała i relaksację.

Trening indywidualny

W czasie treningu wykorzystuje się drobny sprzęt (małe piłki, duże piłki, kijki, taśmy, piłkę ovoball, chi-bolster, flow tonic pads, fitness circle, rollery, dyski sensomotoryczne), a przede wszystkim maszyny do ćwiczeń jak reformer, cadillac, krzesło, beczka, korektor kręgosłupa.

Program Mama i Dziecko

Sprawdź nasz innowacyjny projekt zajęć dla kobiet w ciąży oraz mam z niemowlakami oparty na ćwiczeniach pilates!

Karnet rodzinny

Chcesz zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie swoich najbliższych? Zabierz ich ze sobą na zajęcia!

Niech motywacją do wyjścia z domu dla męża, żony, córki, siostry będzie rabat dla rodzin od naszego klubu w wysokości 15%.

Rabat otrzymasz zarówno Ty jak i osoba, którą przyprowadzisz.

Rozkład zajęć

Instagram

Zmiana Polityki Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART.13 RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Movimento Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Krzemieniecka 2, 94-030 Łódź, NIP7272643514
2.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podpisanego regulaminu oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)    wykonania umowy o świadczenie usługi w studio pilates
b)    kontaktu w sprawie potwierdzenia obecności na zajęciach, odwołania zajęć, zmian cennika itp
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.    Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Bądź na bieżąco

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat
w wysokości 20zł do wykorzystania na zakup karnetu.

Honorujemy karty